TERUG 

De Wedergeboorte.

Opmerking:
Deze bijbelstudie is naar aanleiding van een vraag van een bezoeker van deze homepage. Na de vraag wordt het antwoord vermeld.

Vraag door R. H.:
Ik heb je site bezocht en ik zag dat je iets schreef over de doop door de onderdompeling. Hoe ontvang je dan de Heilige Geest, of geloof je daar niet in?

Antwoord:
Ik zal proberen een antwoord te geven op de vraag hoe men de Heilige Geest ontvangt.

Het is duidelijk dat wij de Heilige Geest moeten ontvangen.
Romeinen 8:9b:
"Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe."

Wanneer ontvangt iemand de Heilige Geest?
Efeziërs 1:13b-14a:
"; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegelt met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis."

In bovenstaande tekst staat dat we de Heilige Geest blijvend ontvangen als we tot geloof komen. Dit tot geloof komen kan alleen iemand, wiens verstand redelijk goed werkt. Dus een baby is daartoe nog niet in staat.

De doop (baby besprenkeling of volwassen doop door onderdompeling) staat dus los van het ontvangen van de Heilige Geest. Naar mijn mening wordt een baby die gedoopt wordt niet verzegeld met de Heilige Geest. Iemand, die zich volwassen laat dopen, zal doorgaans, reeds voor die tijd verzegeld zijn met de Heilige Geest. Echter ik heb in het verleden wel een persoon meegemaakt, die zich liet dopen door onderdompeling, maar waar ik duidelijk twijfels had over de wedergeboorte. Dus nogmaals doop en wedergeboorte (= het verzegeld worden met de Heilige Geest) kunnen los van elkaar staan.

Echter iemand die tot wedergeboorte gekomen is ervaart veranderingen in zijn (geestelijk) leven. Ik zal er enkele noemen.:

Tot zover enkele kentekenen van de wedergeboorte.

Er zijn mensen die geloven in de Here Jezus, maar niet bereid zijn hun zonden uit hun leven weg te doen. Zulk soort "gelovigen" zullen niet tot wedergeboorte komen. Dit komt in 't bizonder tot uitdrukking in de onderstaande tekstgedeelten:

Johannes 14:15-17:
"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Johannes 14:23:
"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."

 

 

Naar aanleiding van de bovenstaande vraag met antwoord ontving ik meerdere opmerkingen van R. H.. De bovenstaande tekst staat hieronder. De opmerkingen van R. H. en de antwoorden van mij staan cursief in de tekst ingevoegd.

 

 

Ik zal proberen een antwoord te geven op de vraag hoe men de Heilige Geest ontvangt.

Het is duidelijk dat wij de Heilige Geest moeten ontvangen.
Romeine 8:9b:
"Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe."

Opmerking RH:
Dat onderken ik ook. Alleen wat ik merk is dat ik dit vers aanhaal dat velen dit als zwart-wit ervaren...vandaar mijn eerste alinea, dat je andere dingen belijdt dan de gemiddelde burger uit B. Heb jij ook die ervaring dat ze je zwart-wit ervaren?

Antwoord HvT:
Hoe ze mij ervaren in B. of in mijn eigen familie vind ik niet echt belangrijk. Ik ben geabonneerd op het blad "Het Zoeklicht" en ik weet daarom dat ik niet alleen sta met mijn, om het zo maar te zeggen, "zwart-wit" visie. De Bijbel heeft voor mij meer betekenis dan de traditie en inzichten van mensen.

Wanneer ontvangt iemand de Heilige Geest?
Efeziërs 1:13b-14a:
"; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegelt met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis."

Opmerking RH:
Welke vertaling gebruik jij?

Antwoord HvT:
Meestal gebruik ik de Nieuwe Vertaling NBG. Maar ik gebruik in principe alle vertalingen. Wanneer ik er dan nog niet uit kom gebruik ik de Strong concordantie. Het principe van de Strong concordantie werkt zo dat elk zelfde woord in de grondtekst hetzelfde nummer heeft. Daardoor ben ik op bijna perfekte wijze in staat tekst met tekst te vergelijken.

In bovenstaande tekst staat dat we de Heilige Geest blijvend ontvangen als we tot geloof komen. Dit tot geloof komen kan alleen iemand, wiens verstand redelijk goed werkt. Dus een baby is daartoe nog niet in staat.

Opmerking RH:
Hoe zie je dat?...blijvend ontvangen...bedoel je dat dit nooit meer van je zal wijken? Ik ben het met je eens dat een baby daar niet toe in staat is. Ik kan me wel voorstellen dat ouders die de Heilige Geest hebben mogen ontvangen dat dezen het kind opdragen aan de Heere via een gebed zodat het kind ook waarlijk Zijn kind mag zijn tot aan het moment dat deze bewust kan kiezen om gedoopt te worden en de Geest te mogen ontvangen is jouw ervaring bij kinderen? Ken jij kinderen die de Heilige Geest hebben mogen ontvangen?

Antwoord HvT:
Met "blijvend de Heilige Geest" onvangen, bedoel ik inderdaad dat de Heilige Geest niet meer van je wijkt. Er is verschil tussen een baby en een kind. Ik geloof dat een kind dat voldoende denkvermogen heeft tot wedergeboorte kan komen.

De doop (baby besprenkeling of volwassen doop door onderdompeling) staat dus los van het ontvangen van de Heilige Geest. Naar mijn mening wordt een baby die gedoopt wordt niet verzegeld met de Heilige Geest. Iemand, die zich volwassen laat dopen, zal doorgaans, reeds voor die tijd verzegeld zijn met de Heilige Geest. Echter ik heb in het verleden wel een persoon meegemaakt, die zich liet dopen door onderdompeling, maar waar ik duidelijk twijfels had over de wedergeboorte. Dus nogmaals doop en wedergeboorte (=het verzegeld worden met de Heilige Geest) kunnen los van elkaar staan.

Opmerking RH:
Grappig dat je dit zo schrijft. Schijnbaar is je ervaring dat sommigen wel en sommigen niet de Heilige Geest ontvangen?Als het aannemen een bewuste handeling is....wat maakt dat dan babies gedoopt/ besprenkeld worden? Is het zo dat er een keuze is tussen besprenkeling en/of onderdompeling? Want volgens mij is er steeds sprake van onderdompeling....Rom. 6: 4/Kol 2:12 waar sprake is van "begraven"?

Antwoord HvT:
De doop van baby's is naar mijn mening niet goed. Echter baby's worden gedoopt door mensen die er in geloven. En diezelfde mensen die geloven in de doop van baby's geloven ook dat de baby de Heilige Geest ontvangt bij de doop. Hierbij dwalen ze dus twee keer. Evenzo is het naar mijn mening een dwaling dat mensen na de volwassen doop (door onderdompeling) per definitie wedergeboren zouden zijn.

Echter iemand die tot wedergeboorte gekomen is ervaart veranderingen in zijn (geestelijk) leven. Ik zal er enkele noemen.:

Opmerking RH:
In Mark 16:17 staat dat er in nieuwe tongen gesproken wordt? Binnen de Pinkstergemeenten wordt dit vaak aangehaald. Is het niet zo dat op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt, je ook de Geestelijke taal ontvangt?

Antwoord HvT:
1 Corinthiërs 12:4:
"Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;"
1 Corinthiërs 12:8-11:
"Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil."

Er zijn vele genadegaven en één daarvan is het spreken in tongen. Dus iemand die niet in tongen spreekt nadat hij tot wedergeboorte kwam hoeft zich geen zorgen te maken.

Opmerking RH:
Ik heb dit stukje nagelezen en het lijkt erop dat Paulus heel duidelijk begrijpt dat je weliswaar de Heilige Geest hebt ontvangen, maar dat je vlees, je lichaam en al wat daar mee te maken heeft, steeds tegenpruttelt. Het vlees heeft zijn eigen taal, evenals de Heilige Geest. Of zie ik dat verkeerd?

Antwoord HvT:
Ja, dat begrijp je goed.

Opmerking RH:
Voordat iemand gedoopt werd was zijn verstand bevrucht door de geest van de aarde, de onreine geest. Pas nadat hij de Heilige Geest ontvangt kan zijn vleselijke verstand bevrucht worden door de Heilige Geest en kan hij heel voorzichtig aan de dingen begrijpen die hem van door de Geest gegeven worden. De hemelse geest zegt andere dingen dan de aardse/ onreine geest. Of bedoel je het anders?

Antwoord HvT:
Ja, dat bedoel ik ook zo.

Opmerking RH:
Uit water en geest zegt Joh. 3: 5 wat weer wijst op de doop en het ontvangen van de Heilige Geest.

Antwoord HvT:
Johannes 3:5:
"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan."

Met dit water kunnen twee dingen bedoeld worden. 1. Het Woord van de Bijbel. 2. De doop. Van die twee weegt het Woord het zwaarst. Want niemand zal zich laten dopen, zonder eerst het Woord te horen.

Efeziërs 5:26:
", om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,"

Wanneer het Woord van de Bijbel en de Heilige Geest hun werk vruchtbaar kunnen doen, dan wordt iemand wedergeboren./P>

Opmerking RH:
Maar hoe weet ik nu dat wat ik doe wel/ niet uit Hem is?

Antwoord HvT:
Ik heb in de bijbelstudie "Het Koninkrijk Gods" in mijn website met URL:
http://www.bijbelstudies.com/
geschreven over hoge morele wetten voor gelovigen in punt 11.

Ongetwijfeld staan daar punten bij waar de gelovige het moeilijk mee heeft. Wanneer we twijfelen of iets goed is of niet of we weten dat iets niet goed is en het toch doen dan is er nog één geweldige mogelijkheid. Namelijk bidden tot de Heer Jezus om de zonde te overwinnen of om duidelijkheid te ontvangen in een zaak waar je twijfelt.

Niet voor niets heeft Jezus gesproken in Matthéüs 26:41:
"Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak."

Het gebed is een geweldig wapen in de strijd tegen Satan en ons eigen vlees.

Opmerking RH:
Wat bedoel je precies met verkorten?

Antwoord HvT:
We lezen zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament over de tuchtiging en oordelen van God. Neem een vader, die zijn kind tuchtigt en beschermt. Wanneer de vader ziet dat de tuchtiging (lichte straf om het foute gedrag te corrigeren) geen effect heeft, moet de vader het kind loslaten en verliest het kind de bescherming van zijn vader.

Zo zal een kind van God getuchtigd worden door zijn hemelse Vader. Echter als de tuchtiging geen effect heeft dan zal daardoor het kind van God niet meer de volle bescherming en ondersteuning genieten van zijn hemelse Vader. Hij zal Gods oordeel over zich halen. Dit kan zijn levensduur verkorten.

Tot zover enkele kentekenen van een wedergeborene.

Er zijn mensen die geloven in de Here Jezus, maar niet bereid zijn hun zonden uit hun leven weg te doen. Zulk soort "gelovigen" zullen niet tot wedergeboorte komen.

Dit komt in 't bizonder tot uitdrukking in de onderstaande tekstgedeelten:
Johannes 14:15-17:
"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."
Johannes 14:23:
"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen."

Opmerking RH:
Bedoel je ook dat iemand dan niet kan terugvallen in de oude mens als hij de Geest heeft ontvangen?

Antwoord HvT:
Als iemand wedergeboren is kan hij wel terugvallen in de oude mens. Echter indien hij zich daarvan niet probeert te corrigeren, dan zal God, de Vader, zich genoodzaakt zien om in te grijpen. Na tuchtiging zal zelfs zijn aards leven gevaar lopen. Opdat zijn ziel behouden worde. In het volgende tekstgedeelte is heel duidelijk sprake van een duidelijke zonde, gevolgd door een duidelijk aangezegd oordeel Gods.
1 Corinthiërs 5:1-5:
"Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet (voorkomt), dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen? Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds, als aanwezig, vonnis geveld over hem, die op zulk een wijze zo iets heeft begaan. Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren."

Terug naar index