TERUG 

Wet en genade. Staan christenen onder de wet van Mozes?

Een jongeman schreef mij:

Ik heb een vraagje over je bijbelstudie genade en wet. Als je zegt dat Jezus de wet heeft vervult wat heeft dit met afschaffing te maken. Als je iets vervult dan heeft dit puur te betekenen dat je het hebt gedaan. Ik denk dat de tien geboden maar ook de andere geboden van het oude testament nog steeds voor ons gelden. Als christen zijn we ingeŽnt op de edele olijfboom en horen we tot Gods volk. Veel van de geboden overigens gaan niet op omdat er geen tempel is en er geen offers gebracht hoeven te worden voor onze zonden. De geboden die God zijn volk gegeven heeft (IsraŽl) zijn leefregels die alleen maar ten goede voor ons zijn. Waarom zouden wij ons van die leefregels niets meer aantrekken.

Antwoord:
De wet van Mozes is voor christenen afgeschaft. Een mens staat helemaal onder de wet van Mozes of helemaal niet. Er is dus maar ťťn mogelijkheid.

Om aan te tonen dat een christen niet onder de wet van Mozes staat zijn er duidelijke schriftgedeelten die ons dit aantonen. Het duidelijkste voorbeeld naar mijn mening is wat de apostel Paulus schrijft over zichzelf na zijn bekering. Paulus was een echte Jood, opgegroeid onder de wet van Mozes.

De apostel Paulus zegt in 1 CorinthiŽrs 9:20: " en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet - hoewel persoonlijk niet onder de wet - om hen, die onder de wet staan, te winnen;

De apostel zegt hier letterlijk:

" - hoewel persoonlijk niet onder de wet -"

Als de apostel Paulus, opgegroeid onder de wet van Mozes dit zegt dan betekent dat christenen die niet opgegroeid zijn onder de wet van Mozes zeker niet onder de wet van Mozes staan.

Dit wordt weer bevestigd in Galaten 3:21-25:
"Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet! Want indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn. Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester."

In het laatste stukje van dit tekstgedeelte wordt de wet een tuchtmeester genoemd. Vervolgens staat er: Nu zijn wij niet meer onder de tuchtmeester (de wet van Mozes).

Romeinen 6:14-15: "Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!."

In bovenstaande gedeelte staat letterlijk "want gij zijt niet onder de wet".

Romeinen 7:1-6: "Of weet gij niet, broeders, - ik spreek immers tot wie de wet kennen - dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen; maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter."

In het bovenstaande gedeelte spreekt Paulus waarschijnlijk tegen bekeerde Joden. Hij zegt letterlijk: "maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter."

Om te zien dat God dit ook meent dat wij niet onder de wet staan wordt vooral beschreven in de Galaten brief. De Galaten keerden terug tot de wet van Mozes, te beginnen met de besnijdenis. Lees de gehele Galaten brief maar eens met dit onderwerp in gedachte. Dat de apostel het vasthouden aan de wet van Mozes ziet als een ernstige dwaling komt wel het best tot uiting in de felle tekst:

Galaten 1:6-9:
"Ik sta er verbaasd over dat u God, die u tot de genade van Christus geroepen heeft, zo snel de rug toekeert en overgaat naar een ander evangelie! Er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u vroeger verkondigd hebben, hij zij vervloekt! We hebben het al eerder gezegd en ik herhaal het hier: als iemand u een evangelie verkondigt dat afwijkt van wat u ontvangen hebt, hij zij vervloekt!"

Het is duidelijk dat de apostel Paulus er alles aan is gelegen om de Galaten van hun dwaling af te brengen. Was dit terecht? Achteraf gezien, 2000 jaar later moeten we zeggen: Ja. We zien hoe de moslims een soort geloof gecreŽerd hebben wat terugvalt op de wet van Mozes. En we zien dat bij moslims van de kern van het christelijk geloof niets is overgebleven. Vandaar naar ik meen ook de felheid van de apostel Paulus.

Verder zijn er in het Nieuwe Testament nog veel teksten die het bovenstaande keer op keer bevestigen. De Schrift spreekt onder meer over een nieuw verbond.

Lucas 22:19-20 (NBG)
En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Het Nieuwe Verbond

Heb 9:15-17
En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

Het nieuwe verbond kon pas beginnen na de dood van de Here Jezus.

Terug naar index