TERUG 

Dwalingen van onze tijd:

homofilieIn de Heilige Schrift wordt het woord homofilie wordt niet met name genoemd, uit de beschrijving blijkt duidelijk dat dit wel degelijk als zodanig bedoeld wordt. Een bijbelstudie:Het Oude Testament van de Bijbel:

In Genesis 19:1-29 staat beschreven de vernietiging van Sodoma en Gomorra vanwege de ontucht.

In Deutoronomium 23:18 staat: "Er mag geen tempeldeerne onder de dochters van IsraŽl zijn, en geen schandjongen onder de zonen van IsraŽl."

Leviticus 18:22: "Gij moogt niet bij een man liggen als bij een vrouw, dit is een gruweldaad."

Leviticus 20:13: "Wanneer iemand bij een man ligt als bij een vrouw, bedrijven beiden een gruweldaad; zij moeten ter dood worden gebracht: er rust bloedschuld op hen."

Het Boek der Rechters (Richteren) beschrijft vanaf hoofdstuk 19 de gruweldaad der Benjamieten en haar gevolgen.Het Nieuwe Testament van de Bijbel:

In Romeinen 1:24-32 staat duidelijk beschreven dat homofilie een straf van God is omdat men de waarheid heeft verruild voor de leugen.
... "Daarom heeft God naar de lusten van hun hart hen prijsgegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichamen onteren. Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geŽerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen. En daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende driften. Want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld; en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen..."

1 Corinthiers 6:9-10: "Bedriegt u niet. Ontuchtigen, afgodendienaars, overspelers, wellustigen, knapenschenners(= pedasterie, sodomie, geslachtsomgang tussen mannen inz. Tussen man en jongen),dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen geen deel hebben aan het koninkrijk Gods."

Den Haag ontslaat trouwambtenaar
10-11-2011 14:57 | gewijzigd 10-11-2011 17:16 | Redactie politiek 
  
DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft vanmorgen haar enige trouwambtenaar die geen homohuwelijken wil sluiten, de heer W. J. Pijl, uit zijn functie ontheven.

De enige reden voor het ongedaan maken van zijn benoeming, die in februari dit jaar was ingegaan, is dat Pijl gewetensbezwaren heeft tegen het sluiten van homohuwelijken. De gemeente Den Haag tolereert geen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die geen homohuwelijk willen sluiten, zo is Pijl vanmorgen in een persoonlijk gesprek meegedeeld.

Dat hij geen homohuwelijken wil sluiten, bleek twee weken geleden uit een vraaggesprek met hem in het dagblad Trouw. "Daarin heb ik eerlijk aangegeven hoe ik erin sta en dat ik in deze kwestie Gode meer gehoorzaam wil zijn dan mensen", aldus Pijl. Bij zijn weten is hij van de ongeveer veertig buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand in Den Haag de enige die geen homohuwelijken wil sluiten. "Dus waar hebben we het over? Maar blijkbaar accepteert men zelfs dat niet meer."

Pijl krijgt inmiddels bijstand van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Is de anti-discriminatiewet niet bedoeld om kwetsbare minderheden te beschermen? Zoals bijvoorbeeld Bijbelgetrouwe christenen?
Kamer stemt voor motie gewetensbezwaarde trouwambtenaar
15-11-2011 14:29 | gewijzigd 15-11-2011 17:04 | Redactie politiek 
  
De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag voor een motie gestemd van GroenLinks om via een wettelijke regeling een eind te maken aan de mogelijkheid dat gemeenten gewetensbezwaarde trouwambtenaren in dienst nemen en houden.

Alleen CDA, VVD, SGP en ChristenUnie stemden tegen. De stem van de PVV was bepalend voor de vraag of de motie van GroenLinks, die overigens mede was ondertekend door PvdA, SP en D66, wel of niet aanvaard zou worden.

De VVD is eigenlijk voor een verbod op trouwambtenaren die geen homohuwelijken kunnen sluiten, maar ze stemden in met een kabinetsbesluit van vorige week om over de kwestie een nader advies te vragen aan het hoogste adviesorgaan: de Raad van State.

De Kamer verzocht het kabinet om aan te geven hoe ze de aangenomen motie wil gaan uitvoeren.

Het kabinet stelde eerder al dat het ongeacht de motie vasthoudt aan de koers om eerst de Raad van State om advies te vragen.
Gepubliceerd: 
Laatste update:  23 oktober 2013 12:03
23 oktober 2013

Ontslag Haagse weigerambtenaar terecht.

De gemeente Den Haag hoeft de ontslagen weigerambtenaar Wim Pijl niet weer aan te nemen. 

De rechtbank in Den Haag vindt dat de gemeente een besluit heeft genomen dat ''door de beugel'' kan.

In de uitspraak van woensdag staat dat de gemeente in dit geval zelf de grondrechten - vrijheid van godsdienst en het recht om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht - tegen elkaar mocht afwegen.

Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. De gemeente ontsloeg hem in 2011, omdat hij weigerde homohuwelijken te sluiten. Pijl vocht het ontslag aan bij de rechter.

De rechtbank gelooft niet dat Pijl niet wist dat Den Haag geen trouwambtenaren met gewetensbezwaren zou aannemen. ''Hij nam zelf als toenmalig raadslid in 2007 actief deel aan het debat over weigerambtenaren'', aldus de rechter. Dat Pijl ook voor 2007 al huwelijken sloot, maakt voor de rechter niet uit.

Door: ANP Urk houdt vast aan weigerambtenaren.
Laatste update:  16 november 2011

URK - Ambtenaren die weigeren homohuwelijken te sluiten blijven welkom op Urk, ook al wil de Tweede Kamer van deze weigerambtenaren af.

Dat zei een woordvoerster van de gemeente Urk woensdag.

Urk heeft momenteel zeven trouwambtenaren in dienst. Vier van hen weigeren homo's en lesbiennes te trouwen. Zelfs als het Rijk besluit dat weigerambtenaren niet aan mogen blijven, weigert Urk de vier te ontslaan.

Volgens de zegsvrouw kunnen homo's altijd nog terecht bij een van de andere drie trouwambtenaren.

Genesis 11:1
Heel de aarde had één taal en eendere woorden. (HSV)

Let vooral op de laatste 2 woorden: "eendere woorden".

De zonde van Babel was niet dat zij allen dezelfde taal spraken. Nee, naar ik meen was wat wij noemen Politieke Correctheid de zonde van Babel. Men wil er over bepaalde zaken maar 1 mening op na houden en daartoe de mensen met alle mogelijke middelen dwingen. Op deze wijze schept men een Goddeloze maatschappij, waar demonen het voor het zeggen hebben.

1 Timoteus 1:9-11: "En zo men bedenkt, dat de Wet niet gemaakt is voor de rechtvaardige, maar voor tuchtelozen en losbandigen, voor goddelozen en zondaars, voor heiligschenners en ongodsdienstigen, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, ontuchtigen en knapenschenners, voor mensenrovers, leugenaars en meinedigen, - en al wat in strijd is met de gezonde leer, volgens het Evangelie der glorie van de gelukzalige God, dat aan mij is toevertrouwd."

In Judas 1:7 staat beschreven de eeuwige straf voor Sodoma en Gomorra met de omliggende steden, die ontucht bedreven evenals zij (hiermee worden de diepbedorven valse leraars bedoeld), en tegennatuurlijke vleselijke lusten hebben nagejaagd, tot een voorbeeld gesteld zijn van de straf door het eeuwige vuur.

In bovenstaande video zegt Mary Kathryn Baxter na ongeveer 8 minuten en 27 seconden:

"Het Woord van God stond geschreven in het vuur:
"Ze hadden hun eigen vlees meer lief dan Gods geboden."
Mannen die mannen liefhadden en vrouwen die vrouwen liefhadden.
Even een vraag uit nieuwsgierigheid: waren er speciale secties voor mensen die lesbisch waren of voor homo's?
Dat was in deze plaats, in het vuur."


In het onderstaande video-fragment wordt een demoon van zeer hoge macht ondervraagd. Hierin blijkt, dat demonen politici gebruiken om goddeloze wetten in te voeren.


Als de Paus te Rome een uitspraak doet naar aanleiding van de megamanifestatie van homo's in die stad, doet hij dat als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en krachtens de Leer die van God zelf afkomstig is.
Een dag later (bericht van 15 juli 2000) worden in Saudie-ArabiŽ drie homoseksuelen onthoofd. Wanneer dient Henk Krol van de Gay Krant nu een klacht in bij het Hof voor de Rechten van de Mens tegen koning Fahd? Deze koning gedoogt niet alleen de sharia, die de doodstraf voorschrijft voor homoseksuele handelingen - in eigen land, maar ijvert ook voor de verspreiding elders. Volgens de homepage van de Saudi Arabian Information Resource heeft de koning pas 200.000 exemplaren van de koran in het Bahassa met aantekeningen ter beschikking gesteld van de Saoedi-Arabische ambassade in Djakarta, ter verspreiding onder de Indonesische bevolking. Ongetwijfeld bedoeld om ook in dit land op den duur de sharia ingang te doen vinden. Ligt hier niet een geweldig werkterrein voor Henk Krol? Of is er voor de zoveelste keer sprake van selectieve verontwaardiging?
De inhoud van de bovenstaande bijbelstudie is met toestemming overgenomen.De hiernaast vermelde mededeling is overgenomen uit het Algemeen Dagblad van zaterdag 15 juni 2002.(Matthéüs 7:21 en 23)
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
Bericht uit het Algemeen Dagblad 15 juni 2002.

Nijkerk.

Hervormden zegenen homo's in.

De hervormde synode is gisteren met een krappe meerderheid akkoord gegaan met de mogelijkheid homorelaties kerkelijk in te zegenen. Daarmee bekrachtigde de kerkvergadering een besluit dat de gezamenlijke synode van hervormden, gereformeerden en lutheranen in november heeft genomen. Behoudende synodeleden vinden dat de kerk geen zegen kan vragen over homorelaties omdat de bijbel de homoseksuele praktijk afwijst.

Rev. Stephen Boissoin (Canada)Engelstalige preek door Pastor Åke Green (Zweden)

Klik hier voor de vertaling van de tekst van de bovenstaande video in het Nederlands.
 www.bijbelstudies.com