TERUG 

Wie zijn de 144.000?

Bijbelteksten:

Openbaring 7:2-4 (SV)
En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels.

Openbaring 14:1-5 (SV)
En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.
Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.

Inleiding:

In de bovenstaande tekstgedeelten staan nogal opvallende uitspraken, die gedaan worden over de 144.000.

Hoe kunnen we datgene, wat hierboven beschreven wordt het best verklaren.

De beste uitleg, die ik hierover tot nu toe gehoord heb is van een zekere Robert Breaker. In de Engelstalige video hieronder doet hij zijn verhaal.

In de eerste plaats wil hij omtrent zijn visie niet dogmatisch zijn, het is slechts een vermoeden, een interessant verhaal.

Wat is het wat hij vermoedt als uitleg voor de 144.000? Dat is:

Door Schrift met Schrift te vergelijken komt hij tot het vermoeden:

1. De 144.000 zijn de kinderen, die vermoord zijn door koning Herodes (Mattheus 2:16-18).
2. Deze kinderen zijn bij de opstanding van Christus met Hem mede opgewekt en behoren tot de eerstelingen.
3. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de eigenschappen, die beschreven zijn in bovenvermelde teksten.

Eigenschappen zoals:

- verzegeld aan hun voorhoofden
- uit alle geslachten der kinderen Israels
- toegang tot de troon van God in de hemel (hebben waarschijnlijk een verheerlijkt lichaam)
- die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden
- eerstelingen Gode en het Lam
- En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God

Wanneer u zijn uitleg tot in details wilt zien bekijk dan de onderstaande Engelstalige video:In verband met het bovenvermelde en de bovenstaande video vermelden we een wat raadselachtig Schriftgedeelte na Jeremia 31:15 de versen 16 en 17:

Jeremia 31: (HSV)

15 Zo zegt de HEERE:
Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht,
een zeer bitter geween:
Rachel weent over haar kinderen.
Zij weigert zich te laten troosten
over haar kinderen,
want zij zijn er niet meer.
16 Zo zegt de HEERE:
Bedwing uw stem van geween,
en uw ogen van tranen,
want er is loon voor uw werk,
spreekt de HEERE.
Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen,
17 en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE,
uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.

Let er op, dat in onderstaand Schriftgedeelte staat "blaas in deze gedoden". Het gaat hier dus om mensen, die een niet natuurlijke dood zijn gestorven. Ook dit past weer goed bij het vermoeden van Robert Breaker over de 144.000.

EzechiŽl 37:9-14 (SV)

En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.
Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israels.
En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Laatste opmerking.

Het hierboven vermelde lijkt vergezocht. Toch bestaat er ook in het Rooms Katholieke verleden een verhaal, dat de 144.000 linkt met de door koning Herodes gedode kinderen.

De Katholieke Kerk viert op 28 december het feest van de Onnozele Kinderen. Met 'onnozele kinderen' worden de onschuldige jongetjes van Bethlehem bedoeld die in opdracht van koning Herodes werden vermoord. Omdat zij stierven in de plaats van het Kerstkind worden zij als martelaren vereerd.
Zie: https://www.kro.nl/katholiek/abc/onnozele-kinderen

Op de pagina van bovenstaande link lezen we:

Latijnse schrijvers uit de Middeleeuwen identificeerden de kinderen van Bethlehem met de 144.000 martelaren uit de Openbaring van Johannes die in het hemelse Jeruzalem het Lam aanbidden. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid, voor God en het Lam (Openb. 14:4).


 www.bijbelstudies.com