TERUG 

Wat staat de mens te wachten na de dood?

Prediker 7:2b-4
Dat is immers het einde van ieder mens, en de levende moet het ter harte nemen.
3 Verdriet is beter dan lachen,
want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart.
4 Het hart van wijzen is in een klaaghuis,
maar het hart van dwazen in een huis van blijdschap.


Tekstverwijzingen vinden plaats via de nummers van de hierna vermelde indeling:

 1. De mens bezit een geest, ziel en een lichaam.
 2. De ziel is onsterfelijk - men kan schade aan de ziel lijden, hetgeen niet hoeft te betekenen dat het lichaam schade lijdt.
 3. De zielen van de gestorven mensen leven na de dood verder met verstand en bewustzijn.
 4. Zij, die in Christus sterven, sterven niet als de anderen, maar ontslapen. Zij gaan van het aardse leven naar het hemelse leven, direct na het lichamelijk sterven.
 5. Gods toorn over de mens, die niet in Jezus behouden is, is eeuwig, zonder einde, en begint direct na de lichamelijke dood.
 6. Er is een opstanding, waarbij men een verheerlijkt lichaam ontvangt.
 7. Er is een opstanding van de doden (dus diegenen die niet in Christus gestorven zijn) om voor eeuwig veroordeeld te worden tot verblijf in de poel des vuurs.
 8. In de poel des vuurs is een blijvende toestand van verloren zijn. Leest dat het beest en de valse profeet zowel voor als na het duizendjarig rijk zich nog steeds in de poel des vuurs bevinden.

 1. De mens bezit een geest, ziel en lichaam.

  1 Thessalonicenzen 5:23:
  "En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven."


  Grondtekst ziel

  Grondtekst geest

  Grondtekst voor "ziel" Grondtekst voor "geest"


  Het Griekse woord voor ziel "psuche" lijkt veel op het begin van ons woord voor psychiater. Grappig is het dat een psychiater ook wel zielknijper wordt genoemd. De psychiater houdt zich dus bezig met dingen die de ziel betreffen. Ik denk dat we bij de ziel moeten denken aan de zetel van zaken zoals gevoelens, die wij met ons verstand niet goed begrijpen en waarvoor niet altijd een lichamelijke oorzaak lijkt te zijn.

  Het Griekse woord voor geest "pneuma" heeft duidelijk verband met ons hedendaagse woord pneumatisch. Men kan het woord "pneumatisch" omschrijven als "met lucht werkend". Ons lichaam sterft zonder lucht en ademhaling af. Evenzo sterft ons lichaam af wanneer de "geest" van het lichaam is geweken.

  In dit verband is het volgende tekstgedeelte uit het Oude Testament heel interessant:

  Genesis 2:7 (Staten Vertaling)
  En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

  Uit de bovenstaande afbeeldingen blijkt wel dat het niet altijd mogelijk lijkt de betekenis voor ziel en geest zodanig te definiëren, dat deze betekenissen elkaar niet overlappen. Dat het bij de woorden ziel en geest over complexe begrippen gaat wordt ook door de Bijbel vermeld en wel als volgt:

  (Hebreeën 4:12)
  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

  Bij de betekenis van "geest" moeten we vooral denken ons ons vermogen dingen te herinneren, te overdenken, te doorgronden. Onze verstandelijke vermogens dus. Dit blijkt duidelijk uit de tekst:

  Romeinen 8:16
  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

  Zowel de ziel als de geest zijn onsterfelijk. In het Nederlands spreekt men van een ontzield lichaam, wanneer het lichaam dood is. Ook zegt men dat iemand de geest geeft wanneer iemand sterft. Beide zegswijzen komen heel goed overeen met de Schrift.

  Matthéüs 27:50
  Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.

  Prediker 12:
  - de mens gaat immers naar zijn eeuwig huis:
    rouwklagers doen de ronde in de straat -
  6 voordat het zilveren koord verwijderd wordt
    en de gouden oliehouder verbrijzeld,
  de kruik bij de bron stukgebroken wordt
    en het rad bij de waterput verbrijzeld,
  7 het stof terugkeert naar de aarde zoals het was,
    en de geest terugkeert
      tot God, Die hem gegeven heeft.

  Prediker 3:
  20 Zij gaan allen naar één plaats:
    zij zijn allen uit het stof
      en zij keren allen terug tot het stof.
  21 Wie merkt op
    dat de adem van de mensenkinderen
      naar boven stijgt

  en de adem van de dieren
    naar beneden daalt naar de aarde?

  Dat de geest onsterfelijk is blijkt uit het volgende Schriftgedeelte:

  Lucas 8:53 En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten, dat zij gestorven was.
  Lucas 8:54 Maar Hij vatte haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op!
  Lucas 8:55 En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en Hij beval, dat men haar te eten zou geven.

  In het volgende gedeelte gaan we in op de onsterfelijkheid van de ziel.


 2. De ziel is onsterfelijk - men kan schade aan de ziel lijden, hetgeen niet hoeft te betekenen dat het lichaam schade lijdt.

  Matthéüs 10:28:
  "En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veelleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel."

  Matthéüs 16:25-26:
  "Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?"

  1 Petrus 2:11:
  "Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;"


 3. De zielen van de gestorven mensen leven na de dood verder met verstand en bewustzijn.

  Lucas 20:37-38:
  "Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen."

  Klik hier voor de vertaling van de tekst van de bovenstaande video in het Nederlands.

  Matthéüs 17:3:
  "En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken."

  Lucas 16:22-31:
  "Het geschiede, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen."

  Openbaring 6:9-11:
  "En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij."

  Openbaring 7:9-10:
  Daarnaast zag ik , en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam,bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!"

  Openbaring 7:15:
  Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden."


 4. Zij, die in Christus sterven, sterven niet als de anderen maar ontslapen. Zij gaan van het aardse leven naar het hemelse leven, direct na het lichamelijk sterven.

  Johannes 11:25-26:
  "Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?"

  Lucas 23:43:
  "En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn."

  2 Corinthiërs 12:2-4:
  "Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon - of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken."

  Opmerking:

  Naar aanleiding van bovenstaand tekstgedeelte wil ik er nog op wijzen dat het "paradijs" zich in de "hemel" bevindt. Om dat te verduidelijken heb ik in bovenstaande tekstgedeelte twee gedeelten vetgedrukt.

  Ook wel aardig om te weten is dat het woord voor paradijs in het Grieks van het Nieuwe Testament heel veel gelijkenis heeft met ons woord voor paradijs. Zie onderstaande afbeelding.

  Grondtekst van paradijs

  Filippenzen 1:21-24:
  "Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees blijven is nodiger om uwentwil."

  2 Corinthiërs 5:6-8:
  "Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn - want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen - maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen."

  Openbaring 1:18:
  ", en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk."

  Handelingen 2:24:
  "God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden."

  Romeinen 5:17:
  "Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus."

  Romeinen 6:23:
  "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here."


  Kies hemel of hel


 5. Gods toorn over de mens, die niet in Jezus behouden is, is eeuwig, zonder einde, en begint direct na de lichamelijke dood.

  Matthéüs 25:41:
  "Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is."

  Matthéüs 25:46:
  "En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven."

  Openbaring 14:9-11:
  "En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."

  Judas 7:
  "zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder straf van eeuwig vuur."

  Judas 13:
  "; wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd."

  2 Thessalonicenzen 1:9:
  "Dezen zullen boeten met eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte,"

  Matthéüs 8:12:
  "; maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars."

  Matthéüs 24:48-51:
  "Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars."

  Markus 9:43-48 Herziene Statenvertaling
  En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

  Ook in het Oude Testament een verwijzing naar de worm, die niet sterft en het vuur, dat niet dooft.

  Jesaja 66:23-24:
  "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen."

  Daniël 12:2-3
  Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

  Openbaring 21:8 Herziene Statenvertaling
  Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

  Openbaring 22:14-15 Herziene Statenvertaling
  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

  Het woordje "buiten" in de bovenstaande tekst is een verwijzing naar Openbaring 21:8. Buiten betekent dus niet dat zij zich nog in de omgeving van het Nieuwe Jeruzalen en de Nieuwe Aarde kunnen ophouden, nee, het betekent dat ze al deze heerlijkheid derven. Deze groep mensen bevindt zich in de poel die van vuur en zwavel brandt. Wat ik hier schrijf kan ook geconcludeerd worden uit de twee onderstaande teksten.

  Openbaring 21:7 Herziene Statenvertaling
  Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

  Openbaring 20:15 Herziene Statenvertaling
  En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.  Wanneer we de bovenvermelde tekstgedeelten lezen dan hebben we eigenlijk geen idee waar het over gaat. We moeten deze Schriftgedeelten echter wel heel serieus nemen. Immers het is het Woord van God. Geen bangmakerij dus, maar realiteit. Om enig idee te geven waar we het over hebben, toon ik hieronder de video van Bill Wiese getiteld: "23 Minuten in de hel."

 6. Er is een opstanding, waarbij men een verheerlijkt lichaam ontvangt.

  Ons lichaam kan niet leven zonder de ziel. De ziel kan echter wel leven zonder ons lichaam. Daarom komt er een opstanding waarbij de ziel weer een (verheerlijkt) lichaam ontvangt. Er zal later nog een nieuwe aarde komen en bij een aarde past ook een lichaam, zodat we met ons lichaam dingen kunnen doen en waarnemen, zoals we dat ook nu doen, zoals bijvoorbeeld eten en drinken.

  1 Corinthiers 15:51-52:
  "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden."

  1 Thessalonicenzen 4:15-18:
  "Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

  Openbaring 20:4:
  "En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang."

  Filippenzen 3:20-21:
  "Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen."

  1 Johannes 3:2:
  "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is."


 7. Er is een opstanding van de doden (dus diegene die niet in Christus gestorven zijn) om voor eeuwig veroordeeld te worden tot verblijf in de poel des vuurs.

  Openbaring 20:5:
  "De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren."

  Openbaring 20:13-15:
  "En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs."


 8. In de poel des vuurs is een blijvende toestand van verloren zijn. Lees dat het beest en de valse profeet zowel voor als na het duizendjarig rijk zich nog steeds in de poel des vuurs bevinden.

  Openbaring 19:20:
  "En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden: levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt."

  Openbaring 20:10:
  ", en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden."
   
Hieronder twee indrukwekkende video's met betrekking tot het hierboven besprokene:


Een blik in de eeuwigheid (met Nederlandse ondertitels). Ian McCormack was aan het nachtduiken op het eiland Mauritius toen hij meerdere malen door giftige en dodelijke kubuskwallen werd gestoken. Hij vertelt hoe hij vocht voor zijn leven op weg naar het ziekenhuis. Daar aangekomen overleed hij en werd hij dood verklaard. Hij vertelt over zijn ontmoeting met God, wat de richting van zijn leven totaal veranderd heeft! Een zeer bijzonder getuigenis!

Naar de hel en weer terug. Dr. Maurice Rawlings onderzoekt het leven na de dood. Bijna dood ervaringen van mensen. Kijk deze video en kies het eeuwige leven.

DVD: To Hell and Back gratis te bestellen via:
http://www.biddenhelpt.net/Aanvragen

Voor meer zeer interessante video's over onder meer bijna-dood-ervaringen klik hier.


 www.bijbelstudies.com