TERUG 

Hoe kan ik het kwade weerstaan.

We zien bij de verzoeking in de woestijn, dat de Heer Jezus door de Satan verzocht wordt. We kunnen gerust stellen, dat het kwade in de natuurlijke mens volop aanwezig is. Echter de Satan kan dit kwade doen uitrijpen door zijn macht. Tegen deze zuiging van het kwaad kunnen we weerstand bieden.
Ondertiteling niet zichtbaar, klik dan op: "CC".

Sleutelwoorden: Gematria, Satan, Shin Tet Nun betekent: The consuming and destroying snake that surrounds the whole of life = De verspillende en vernietigende slang, die het gehele leven omringt.

De Gematria waarde van Satan in het Hebreeuws = 359.

De naam Satan wordt voor het eerst gebruikt in het 359ste hoofdstuk van de Bijbel, namelijk in:

1 Kronieken 21:1:
Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen.

Is dit slechts een wonderbaarlijk toeval?


Matthéüs 4 :11
Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

We kunnen door het bestuderen en gehoorzamen van Gods Woord weerstand bieden aan de verleidingen van Satan. Dit is niet altijd éénvoudig. We zien dat ook Satan Gods Woord toepast door te zeggen: "er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot." We moeten dus Schrift met Schrift vergelijken om tot een evenwichtige uitleg van de Bijbel te komen. Satan, stelt bij de eerste twee verzoekingen, de identiteit van de Heer Jezus ter discussie, door te zeggen "Indien Gij Gods Zoon zijt". Dit kan voor christenen, die twijfelen over hun wedergeboorte, een bemoediging zijn. Door de wedergeboorte zijn wij kinderen of ook wel zonen van God. We zien dus dat Satan bij zeer oprechte personen twijfel probeert te zaaien over hun behoud en Goddelijke identiteit in Christus.

Verder zien we bij alle drie de verzoekingen dat de Heer Jezus antwoord met een gedeelte uit de Schrift. Een goede Schriftkennis is dan ook onontbeerlijk om Satan te wederstaan.

God brengt niemand in verzoeking.
Jakobus 1:12-15
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Om weerstand te bieden aan onze zondige natuur is het gebed een goed middel. We lezen op vele plaatsen in het Nieuwe Testament van de Bijbel dat God ons aanmoedigt om door waakzaam te zijn en te bidden weerstand te bieden aan de verleidingen van Satan.

Marcus 14:38
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Matthéüs 6:13
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

In ontevredenheid en het najagen van rijkdom kan een verzoeking liggen.
1 Timoteüs 6:6-10
Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

De hiernavolgende twee teksten zetten ons aan om voortdurend waakzaam te zijn. Satan zal te allen tijde proberen mogelijkheden te vinden christenen onvruchtbaar te maken.
1 Korintiërs 1 0:12-13
Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Hebreeën 37-8:
Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering,ten dage van de verzoeking in de woestijn,

We zien met name in onze tijd dat "christenen" zich verharden tegen Gods (redelijke) geboden. Het is naar mijn mening uiterst belangrijk zich als wederomgeboren christen zich in die maalstroom van ongehoorzaamheid niet te laten meeslepen. Want evenals God de Israëlieten in de woestijn niet ongestraft liet, dienen wij bij ongehoorzaamheid Gods toorn te vrezen.

Efeziërs 6:11-17
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Één van mooiste stukjes uit de schrift is wat hierboven staat "en neemt de helm des heils aan". We worden door het heil wat voor een groot deel ligt in de (verre) toekomst aangemoedigd om te volharden.

Gods Woord is een krachtige impuls om te volharden. Vaak wordt in christelijke kringen negatief gedaan over het toepassen van Gods Woord. Wanneer Gods Woord zonder liefde wordt gebracht dan kan dit inderdaad het geval zijn zoals 1 Corinthiërs 13 ons leert.

Echter in een tijd zoals de onze, waarin zoveel wetteloosheid, ook binnen de kerken aanwezig is geef ik er de voorkeur aan te wijzen op teksten zoals:

Hosea 4:1
Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

Hosea 6:6
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.

We zien in bovenstaande teksten dat "trouw", "liefde" en "kennis Gods" op één lijn geplaatst worden. Met andere woorden, "kennis Gods" leidt tot "liefde" (Gods) en "trouw".

Hosea 4:6
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

In een tijd zoals de tijd waarin we leven zouden we het als een last kunnen beschouwen om naar Gods geboden te leven. Echter ook voor deze houding waarschuwt God ons.

Jeremia 23:36
Maar van de last des Heren zult gij geen melding meer maken; want de last zal voor ieder zijn eigen woord zijn, dat gij verdraait de woorden van de levende God, van de Here der heerscharen, onze God.

Lees de bovenstaande tekst ook maar eens samen met het omliggende gedeelte.

Slotopmerking. Ik ben deze korte bijbelstudie begonnen met te wijzen op het belang van het kennen en vasthouden van het Woord van God om de Satan en zijn werken te wederstaan. Aan het einde van deze bijbelstudie heb ik enkele verzen uit het Oude Testament vermeld, die dit bevestigen op krachtige wijze.

 www.bijbelstudies.com